...

รายงานการเดินทางไปราชการ เนื่องในงานเผยแพร่วัฒนธรรมโขน ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๕– ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการนำความเป็นไทยสู่สากล ณ ประเทศเม็กซิโก และเปรู ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รายงานการเดินทางไปราชการ

 เนื่องในงานเผยแพร่วัฒนธรรมโขน ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา   

ระหว่างวันที่ ๕ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

และงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการนำความเป็นไทยสู่สากล ณ ประเทศเม็กซิโก และเปรู

ระหว่างวันที่ ๙๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

..................................................

๑. ชื่อโครงการ            เนื่องในงานเผยแพร่วัฒนธรรมโขน ณ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา   

และงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการนำความเป็นไทยสู่สากล

ณ ประเทศเม็กซิโก และเปรู

 

๒.วัตถุประสงค์

            ๒.๑ เพื่อร่วมเป็นกิจกรรมหนึ่งในการรณรงค์การสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council – UNSC) วาระปี ๒๐๑๗-๒๐๑๘ ของไทย

            ๒.๒ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างภาพลักษณ์และความนิยมไทยสู่สากล และในมหานคร

ระดับโลก รวมถึงกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา

            .๓ เพื่อร่วมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต และการลงนามในความตกลงด้าน

วัฒนธรรมไทย

 

๓. กำหนดเวลา

          ระหว่างวันที่ ๕ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

๔. สถานที่

          ๔.๑ ลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ (UN) นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

          ๔.๒ Carnegie Hall นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

          ๔.๓ โรงละคร Teatro Xola Julio Prieto เมืองเม็กซิโก ซิตี้ ประเทศเม็กซิโก

          ๔.๔ ศูนย์ศิลปะเม็กซิโก เมืองเม็กซิโก ซิตี้  ประเทศเม็กซิโก

          ๔.๕ โรงละครแห่งชาติ เมืองลิมา ประเทศเปรู

 

๕. หน่วยงานผู้จัด

          กระทรวงการต่างประเทศ

    

๖. หน่วยงานสนับสนุน

          ๖.๑ กระทรวงวัฒนธรรม

          ๖.๒ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

         

๗. กิจกรรม

 

วันอาทิตย์ที่  5 กรกฎาคม  2558

05.30 น.

 

06.30 น.

 

09.50 น.

 

(เวลาท้องถิ่น)   17.05 น.

 

19.10 น.

21.15 น.

     - คณะนาฏศิลป์และดนตรีไทย จำนวน 28 คน เดินทางออกจากสำนักการสังคีต

กรมศิลปากร    

     - เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอิน Group แถว P ประตู 7 และผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง     

     - เดินทางออกจากประเทศไทยไปกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยสายการบิน Air France  เที่ยวบินที่  AF165

     - เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)

     -เดินทางไปนครนิวยอร์ก โดยสายการบิน Air France  เที่ยวบินที่  AF8

-เดินทางถึงนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเข้าพัก ณ โรงแรม The Lexington

New York City

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม  2558

08.00 น.

10.00 น.

 

12.00 น.

13.00 น.

                  18.00 น.

19.00 น.

     - อาหารเช้า

     - ออกจากโรงแรมที่พัก เพื่อไปซ้อมและดูสถานที่สำหรับการแสดง ณ สำนักงาน

องค์การสหประชาชาติ

     - รับประทานอาหารกลางวัน

     - ซ้อมและดูสถานที่สำหรับการแสดง ณ Carnegie Hall

     -รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (เอกอัคราชทูตไทยเป็นเจ้าภาพ)

     -พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558

08.00 น.

10.00 น.

12.00 น.

13.00 น.

 

18.00 น.

                  20.00 น.

21.00 น.

     - อาหารเช้า

     - ออกจากโรงแรมที่พัก ทัศนศึกษาและชมสถานที่สำคัญของนครนิวยอร์ก

     - รับประทานอาหารกลางวัน

     - เตรียมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด พระรามตามกวาง และหนุมาน

จับนางสุพรรรมัจฉา

    - การแสดงโขน ชุด พระรามตามกวาง และหนุมานจับนางสุพรรรมัจฉา

     -รับประทานอาหารค่ำ

     -พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558

08.00 น.

10.00 น.

12.00 น.

13.00 น.                 

                  19.30 น.

22.00 น.

23.00 น.

     - รับประทานอาหารเช้า

     - ซ้อมการแสดง ณ Carnegie Hall

     - รับประทานอาหารกลางวัน

     - เตรียมการแสดง

    - การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์  ตอน ลักสีดา-ยกรบ  Carnegie Hall

     -รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารจีน (รองนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ)

     -พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558

08.00 น.

09.30 น.

10.30 น.

13.50 น.

 

                  17.45 น.

21.00 น.

     - อาหารเช้า

     - ออกจากโรงแรมที่พัก เดินทางไปยังสนามบิน JFK

     - เดินทางถึงสนามบิน JFK

     - เดินทางไปกรุงเม็กซิโก โดยสายการบิน Aero Mexico เที่ยวบินที่ AM409 (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 4:55 ชม.)

     -เดินทางถึงสนามบิน ณ เมืองลิมา ประเทศเม็กซิโก

     -เดินทางถึงโรงแรม Crowne Plaza และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558

08.00 น.

10.00 น.

 

12.00 น.

13.00 น.

                  18.00 น.

     - อาหารเช้า

     - เดินทางไปดูสถานที่ ซ้อมการแสดง และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ Centro Nacional de las Artes

     - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารจีน

     - ทัศนศึกษาและซื้อของที่ระลึก

     -รับประทานอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัคราชทูตไทย ประเทศเม็กซิโก

และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558

08.00 น.

10.00 น.

 

12.00 น.

13.00 น.

19.30 น.

                  23.00 น.

     - อาหารเช้า

     - เดินทางออกจากโรงแรมที่พักเพื่อไปซ้อมการแสดง ณ โรงละคร Teatro Xola

Julio Prieto

     - รับประทานอาหารกลางวัน

     - เตรียมการแสดง

     - การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ลักสีดา ยกรบ และการแสดงพื้นบ้านสี่ภาค

     - รับประทานอาหารค่ำ  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558

08.00 น.

09.00 น.

 

12.00-12.30 น.

13.00-13.30 น.

14.00-14.30 น.

15.00-15.30 น.

18.00 น.

     - อาหารเช้า

     - เดินทางออกจากโรงแรมที่พักเพื่อไปจัดการแสดง ณ ศูนย์ศิลปะเม็กซิโก Centro

Nacional de las Artes

     - การแสดงรอบที่ 1

     - การแสดงรอบที่ 2

     - การแสดงรอบที่ 3

     - การแสดงรอบที่ 4

     - รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558

08.00 น.

09.00 น.

12.00 น.

13.00 น.

17.00 น.

 

23.00 น.

                  24.00 น.

 

     - เดินทางออกจากโรงแรมที่พัก Check out

     - ทัศนศึกษา และซื้อของที่ระลึก

     - รับประทานอาหารกลางวัน

     - เดินทางถึงสนามบิน ประเทศเม็กซิโก

     - ออกเดินทางไปยังเมืองลิมา ประเทศเปรู โดยสายการบิน Aerp Mexico

เที่ยวบินที่ AM18

     - เดินทางถึงเมืองลิมา ประเทศเปรู

     - เดินทางถึงโรงแรมที่พัก Bussines Tower Hotel (BTH) และพักผ่อนตาม

อัธยาศัย

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558

08.00 น.

10.00 น.

12.00 น.

13.00 น.

18.00 น.

               

21.00 น.

     - รับประทานอาหารเช้า

     - ทัศนศึกษาและซื้อของที่ระลึก

     - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมทะเล

     - ทัศนศึกษาและซื้อของที่ระลึก

     - รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารริมทะเล (เอกอัครราชทูตไทย ประเทศเปรู

เป็นเจ้าภาพ)

     -เดินทางถึงโรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพุธที่15 กรกฎาคม 2558

08.00 น.

10.00 น.

12.00 น.

13.00 น.

18.00 น.

21.00 น.

     - รับประทานอาหารเช้า

     - ดูสถานที่ และซ้อมการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติเปรู

     - รับประทานอาหารกลางวัน

     - ซ้อมการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติเปรู

     - รับประทานอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัคราชทูตไทย ประเทศเปรู

     - เดินทางกลับโรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558

08.00 น.

10.00 น.

12.00 น.

13.00 น.

18.00 น.

20.00 น.

22.00 น.

     - รับประทานอาหารเช้า

     - เดินทางไปซ้อมการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติเปรู

     - รับประทานอาหารกลางวัน

     - เตรียมการแสดง

     - รับประทานอาหารค่ำ

     - การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ลักสีดา-ยกรบ และการแสดงพื้นบ้านสี่ภาค

     - เดินทางกลับโรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558

08.00 น.

10.00 น.

12.00 น.

13.00 น.

18.00 น.

20.00 น.

22.00 น.

     - รับประทานอาหารเช้า

     - เดินทางไปซ้อมการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติเปรู

     - รับประทานอาหารกลางวัน

     - เตรียมการแสดง

     - รับประทานอาหารค่ำ

     - การแสดงพื้นบ้านสี่ภาค

     - เดินทางกลับโรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558

08.00 น.

10.00 น.

12.00 น.

15.00 น.

20.05 น.

 

     - รับประทานอาหารเช้า

     - ทัศนศึกษาและซื้อของที่ระลึก

     - รับประทานอาหารกลางวัน

     - เดินทางถึงสนามบิน ประเทศเปรู

     - เดินทางไปยังกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน KLM

เที่ยวบินที่ KL744

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558

15.40 น.

18.00 น.

 

     - เดินทางถึงกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ตามเวลาท้องถิ่น)

     - ออกเดินทางจากกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ไปกรุงเทพฯ

โดยสายการบิน KLM เที่ยวบินที่ KL875

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558

09.30 น.

12.30 น.

     - เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ (ตามเวลาท้องถิ่น)

     - เดินทางถึงสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยสัวสดิภาพ

 

 

 

๘. คณะผู้แทนไทย  ประกอบด้วยข้าราชการ ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร  จำนวน ๒๖ คน

                   ๘.๑ นายเจตน์  ศรีอ่ำอ่วม                    นาฏศิลปินอาวุโส / หัวหน้าคณะเดินทาง

                   ๘.๒ นายจรัญ  พูลลาภ                       นักวิชาการละครและดนตรี ชำนาญการ

                   ๘.๓ นายกิตติ  จาตุประยูร                   นาฏศิลปินชำนาญงาน

                   ๘.๔ นายวัชรวัน  ธนะพัฒน์                  นาฏศิลปินชำนาญงาน

                   ๘.๕ นายพรเลิศ  พิพัฒน์รุ่งเรือง              นาฏศิลปินชำนาญงาน

                   ๘.๖ นายจุลทรัพย์  ดวงพัตรา                นาฏศิลปินชำนาญงาน

                   ๘.๗ นายเกริกชัย  ใหญ่ยิ่ง                    นาฏศิลปินชำนาญงาน

                   ๘.๘ นายวัลลภ  พรพิสุทธิ์                    นาฏศิลปินชำนาญงาน

                     ๘.๙ นายเสกสม  พานทอง                  นาฏศิลปินปฏิบัติงาน

                   ๘.๑๐นายรัฐพร  เคหา                        นาฏศิลปินปฏิบัติงาน

                   ๘.๑๑นายศุภชัย  ศุภรกุล                     นาฏศิลปินปฏิบัติงาน

                   ๘.๑๒นายสิบทิศ  คารวะ                     นาฏศิลปินปฏิบัติงาน

                   ๘.๑๓นายคณิต  เพิ่มสิน                      นาฏศิลปินปฏิบัติงาน

                   ๘.๑๔นายพงษ์พิพัฒน์  สุวรรณมาลา         นาฏศิลปินปฏิบัติงาน

                   ๘.๑๕นายสุเมธ  พิสัยพันธ์          นาฏศิลปินปฏิบัติงาน

                   ๘.๑๖นางสาวรจนา  ทับทิมศรี               นาฏศิลปินชำนาญงาน

                   ๘.๑๗นางสาวกษมา  ทองอร่าม              นาฏศิลปินชำนาญงาน

                   ๘.๑๘นางสาวอาภัสรา  นกออก              นาฏศิลปินปฏิบัติงาน

                   ๘.๑๙นางสาวภัณฑิญา  วิภารัตน์            นาฏศิลปินปฏิบัติงาน

                   ๘.๒๐นายทวีศักดิ์  อัครวงษ์                  ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน

                   ๘.๒๑นายพรชัย  ตรีเนตร                    ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน

                   ๘.๒๒นายเมธา  จันทร์แก้ว                   ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน

                   ๘.๒๓นายสุภร  อิ่มวงศ์                       ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน

                   ๘.๒๔นายกรรธวัช  แก้วอ่อน                 ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน

                   ๘.๒๕นายรณชัย  ผาสุขกิจ                   คีตศิลปินปฏิบัติงาน

                     ๘.๒๖นางสาวพิมพ์รัตน์  นะวะศิริ           นาฏศิลปินชำนาญงาน/เลขานุการคณะเดินทาง

 

 

๙. สรุปสาระของกิจกรรม

            กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยเข้าร่วม ในงานเผยแพร่วัฒนธรรมโขน ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา   ระหว่างวันที่ ๕ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และงาน

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการนำความเป็นไทยสู่สากล ณ ประเทศเม็กซิโก และเปรู ระหว่างวันที่

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อร่วมเป็นกิจกรรมหนึ่งในการรณรงค์การสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council – UNSC) วาระปี ๒๐๑๗-๒๐๑๘ ของไทย

และเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างภาพลักษณ์และความนิยมไทยสู่สากล และในมหานครระดับโลก รวมถึงกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา  รวมถึงเพื่อร่วมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต และการลงนามในความตกลงด้านวัฒนธรรมไทย  โดยทางสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้จัดการแสดงเพื่อเผยแพร่ ดังนี้

ชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทย                                               

·       โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ลักสีดา ถวายพล และยกรบ

·       การแสดงพื้นบ้านสี่ภาค

·       การแสดงต่อสู้ป้องกันตัว

 

๑๐.ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม

. ควรมีการจัดงานเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ  รวมถึงเป็นการขยายความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมของไทย ระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนของประเทศเป้าหมาย

           ๒.การจัดงานครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรมเช่น กลุ่มนาฏศิลป์ สำนักการสังคีตกับ  กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งของฝ่ายไทยและประเทศเป้าหมาย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน อันจะส่งผลประโยชน์ต่อประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเมืองต่อไป

           ๓. ส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และเป็นที่แพร่หลายท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมโลก

(จำนวนผู้เข้าชม 463 ครั้ง)